Sublytic C5b-9 Induces Glomerular Mesangial Cell Apoptosis through the Cascade Pathway of MEKK2-p38 MAPK-IRF-1-TRADD-Caspase 8 in Rat Thy-1 Nephritis [AUTOIMMUNITY]

Ganqian Zhu, Wen Qiu, Yongting Li, Chenhui Zhao, Fengxia He, Mengya Zhou, Lulu Wang, Dan Zhao, Yanlai Lu, Jing Zhang, Yu Liu, Tianyi Yu and Yingwei Wang

This content is also available in: Español Português

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top